+989193943760

سوره النشراح قران کریم

mail@naderarmian.ir

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
00:00 / 00:00
برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

تعریف پروژه و مقاهیم ...

آنالیز تاخیرات پروژه های عمرانی

آنالیز تاخیرات پروژه های عمرانی

عوامل موثر در تاخیرات ...

دعاوی خسارت قراردادهای پیمانکاری

دعاوی خسارت قراردادهای پیمانکاری

اطلاعات عمومی در باره ...

مشاوره امور قراردادها

مشاوره امور قراردادها

خدمات مشاوره در حوزه ...

خدمات تامین کالا

خدمات تامین کالا

خدمات تامین کالا و تجهیزات ...

عضویت در وندورلیست

عضویت در وندورلیست

مشاور در حوزه عضویت در ...

مشاوره اخذ گواهینامه های ایزو

مشاوره اخذ گواهینامه های ایزو

خدمات مشاوره در زمینه اخذ ...

وب سایت

وب سایت

خدمات طراحی وب سایت ...

در باره من:

باسلام و عرض ادب و احترام خدمت شما استاد ارجمند

حوزه هاي که بنده در زمينه آنها مهارت و آمادگي همکاري دارم، به قرار زير هستند:

خدمات مديريت پروژه:

در اين حوزه امکان همکاري در تنظيم و ارائه مدارک ذيل را دارم:

   الف- فرآيندهاي برنامه ريزي:

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - مشخصات قرارداد

   - نمودارهاي توصيفي قرارداد

   - شرح محدوده قرارداد

   - شرح خدمات تجهيز كارگاه

   - جدول تفکيک مبالغ پيمان براي بخشهاي مختلف کار CBS

   - جدول فهرست مقادير کار BOQ

   - ساختار شکست کار قرارداد

   - برنامه زمانبندي قرارداد

   - نمودار پيشرفت فيزيكي برنامه زمانبندي قرارداد

   - جريان نقدينگي برنامه زمانبندي قرارداد

   - فهرست تجهيزات لازم براي قرارداد

   - نيروي انساني لازم براي قرارداد

   - نمودار سازمان عملياتي

   - فهرست فروشندگان تاييد شده

   - ليست نقشه ها و مدارك نهايي

   - کدها و استانداردهاي مورد استفاده

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تعيين ديسيپلينهاي قرارداد براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين بخشهاي نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - تنظيم جدول خلاصه احجام فعاليتهاي نواحي کار

   - تنظيم جدول خلاصه احجام فعاليتها

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد منابع مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار با توجه به آناليز فهارست بهاي پايه سازمان مديريت و برنامه ريزي

   - تنظيم جدول خلاصه منابع مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي نواحي کار

   - تنظيم جدول منابع مورد نياز جهت اجراي خلاصه احجام فعاليتها

   - برآورد مقدار متوسط کارکرد ساعتي تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها با توجه به آناليز فهارست بهاي پايه سازمان مديريت و برنامه ريزي (براساس حاصل تقسيم عدد يک بر حاصل تقسيم مجموع نفرساعت کارد منابع انساني موردنياز جهت اجراي هر واحد از کار بر تعداد نفرات هر تيم کاري)

   - برآورد مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها با توجه به آناليز فهارست بهاي پايه سازمان مديريت و برنامه ريزي

   - برآورد مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار با توجه به آناليز فهارست بهاي پايه سازمان مديريت و برنامه ريزي

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم متوسط مقدار متوسط کارکرد ساعتي تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم متوسط مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود متوسط مقدار متوسط کارکرد ساعتي تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود متوسط مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود و مقدار نيروي انساني متوسط مقدار متوسط کارکرد ساعتي تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود و مقدار نيروي انساني متوسط مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود و مقدار نيروي انساني مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تعيين ساعات کارکرد روزانه تقويم قرارداد

   - تعيين تيمهاي کاري مورد نياز قرارداد

   - تعيين هزينه (ممستقيم و غيرمستقيم و سود) ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز قرارداد

   - تعيين مايل استونهاي شروع و پايان کار قرارداد

   - تعيين ديسيپلينهاي قرارداد براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين بخشهاي نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين ارتباط بين فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - تخصيص مدت فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار (براساس حاصل تقسيم مقدار بر آورد کل مقدار هر فعالبت بر ميزان متوسط کارکرد ساعتي هر تيم کاري)

   - درصورت بيشتر بودن مدت اجراي برنامه از مدت قرارداد گاهش مدت تخصيص داده شده به فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار از طريق افزايش تعداد تيمهاي کاري در مورد فعاليتهايي که به دليل شرايط اجراي فعاليت امکان افزايش تيمهاي آنها وجود دارد تا جايي که زمان اجراي فعاليتهاي برنامه مساوي يا کمتر از مذت قرارداد شود.(براساس حاصل تقسيم مقدار بر آورد کل مقدار هر فعالبت بر حاصل ضرب ميزان متوسط کارکرد ساعتي هر تيم کاري در تعداد تيمهاي کاري مورد نظر)

   - تخصيص تيم کاري متناسب با مقدار در نظر گرفته شده در مرحله قبل به هر يک از فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تعيين مهلت متوسط جهت شروع فعاليت پس از تحقق تعهدات مشاور و کارفرما و طرفهاي ديگر موثر بر اجراي فعاليتهاي قرارداد

   - تعيين فهرست تعهدات مشاور و کارفرما و طرفهاي ديگر موثر بر اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - تخصيص تاريخ پيش بيني شده تحقق تعهدات مشاور و کارفرما و طرفهاي ديگر موثر بر اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مهلت متوسط تعيين شده

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - براورد هزينه هفتگي اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي ديسيپلينهاي قرارداد براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - تنظيم نمودار S-CURVE باتوجه به مجموع هزينه هفتگي اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه ديسيپلينهاي قرارداد براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - تنظيم نمودار S-CURVE باتوجه به مجموع هزينه ماهانه اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - براورد هزينه هفتگي اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي ديسيپلينهاي قرارداد براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - تنظيم جدول CASH FLOW باتوجه به مجموع هزينه هفتگي اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه ديسيپلينهاي قرارداد براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - تنظيم جدول CASH FLOW باتوجه به مجموع هزينه ماهانه اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - درج ستونهاي مقدار کارکرد تا پايان دوره قبل و مقدار کارکرد در اين دوره و مقدار کارکرد تا پايان اين دوره پس از ستون برآورد احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - درج ستونهاي درصد پيشرفت اجراي فعاليت تا پايان دوره قبل (براساس حاصل تقسيم مقدار کارکرد تا پايان دوره قبل بر مقدار برآورد فعاليت) و درصد پيشرفت اجراي فعاليت در اين دوره (براساس حاصل تقسيم مقدار کارکرد اين دوره بر مقدار برآورد فعاليت) و درصد پيشرفت اجراي فعاليت تا پايان اين دوره (براساس حاصل تقسيم مقدار کارکرد تا پايان اين دوره بر مقدار برآورد فعاليت) پس از ستون برآورد ارزش وزني WF و درصد ارز مقداري WV فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - درج ستونهاي درصد پيشرفت تجمعي اجراي فعاليت تا پايان ماه قبل و درصد پيشرفت اجراي فعاليت در اين ماه و درصد پيشرفت تجمعي اجراي فعاليت تا پايان اين ماه براساس گزارش WPA ماهانه تاييد شده توسط مشاور/کارفرما پس از ستون برآورد ارزش وزني WF و درصد ارز مقداري WV فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   بخش 1. کليات

      1.1. هدف

      1.2. تعاريف

      1.3. معرفي پروژه

      1.4. شرح کار پيمانکار

      1.5. آدرس ها و امضاء کنندگان مجاز

      1.6. انواع مکاتبات

         1.6.1. نامه

         1.6.2. صورتجلسه

         1.6.3. ترانسميتال

         1.6.4. ايميل ، نمابرو تلفن

         1.6.5. حاشيه نويسي

         1.6.6. فرم تغيير کارها

         1.6.7. HOLD LIST

      1.7. زبان پروژه

      1.8. نحوه ارسال مکاتبات

      1.9. شماره گذاري مکاتبات و مدارک غير فني

      1.10. شماره گذاري مدارک فني

      1.11. طبقه بندي اسناد و مدارک فني

      1.12. نحوه بازبيني مدارک پروژه

      1.13. تغييرات کار مهندسي

      1.14. تعداد نسخ مدارک و اسناد

   بخش 2. نمودار سازماني

      2-1. نمودار سازماني نفرات کليدي پيمانکار

   بخش 3. مهندسي

      3.1. کليات

      3.2. سيستم اندازه گيري

      3.3. نحوه ارسال مدارک

      3.4. شماره گذاري مدارک

   بخش 4. برنامه ريزي و کنترل پروژه

      4.1. روش برنامه ريزي و کنترل پروژه

         4.1.1. شرح عمليات

         4.1.2. ساختار شکست پروژه (W.B.S)

         4.1.3. روش محاسبه پيشرفت کار پروژه(PMS)

         4.1.4. برنامه ريزي و زمانبندي

         4.1.5. کنترل پروژه

         4.1.6. گزارشات

   بخش 5. پرداخت ها

      5.1. هماهنگي در پرداخت

         5.1.1. پيش پرداخت

         5.2.1. تنظيم صورت وضعيت پروژه

   بخش 6. تدارکات و تامين کالا

      6.1. تعاريف

      6.2. شرح کار تدارکات پروژه

   بخش 7. پيوست ها

      7.1. نمونه فرمت TRANSMITTAL

      7.2. نمونه فرمت دستور جلسه

      7.3. نمونه فرمت HOLD LIST

      7.4. نمودار سازماني نفرات کليدي پيمانکار

      7.5. فلوچارت گردش مدارک مهندسي

      7.6. نمونه TITLE BLOCK مدارک پروژه

      7.7. نمونه DATA SHEET

      7.8. نمونه COMMENT REPLY SHEET

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   1. ﻫﺪف

   2. ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

   3. ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮارداد

   4. ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮح

   5. ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

   6. ﻣﺪت اﺟﺮای ﭘﺮوژه

   7. ﻣﺴﺌﻮلیت ﻫﺎ

   8. ﻣﺮاﺟﻊ

   9. ﺗﻌﺎریف

      9.1. ﭘﺮوژه

      9.2. ﻣﺪیریت ﭘﺮوژه

      9.3. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی

      9.4. ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه

      9.5. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺎر ﭘﺮوژه (WBS)

      9.6. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی معیار ﺳﻨﺠﺶ پیشرﻓﺖ ﭘﺮوژه

      9.7. ﻣﺎیل اﺳﺘﻮن ﻫﺎ (Milestones/Flags)

      9.8. اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮیل (Deliverable Itemsِ)

      9.9. ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎری Work Package)

      9.10. ﻓﻌﺎلیت ﻫﺎ Activities)

      9.11. ﺷﻤﺎره ﻓﻌﺎلیت (Activity ID)

      9.12. ﺗﺎریخ ﺷﺮوع (Start)، ﻣﺪت اﺟﺮا (Duration)، ﺗﺎریخ ﭘﺎیان (Finish) ﻓﻌﺎلیت ﻫﺎ

      9.13. ارﺗﺒﺎط بین ﻓﻌﺎلیت ﻫﺎ (Relationships)

      9.14. ﻣﻨﺎﺑﻊ Resource)

      9.15. مسیر ﺑﺤﺮانی (Critical Path Method)

      9.16. روش زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﭘﺮوژه

      9.17. ﺑﻪ روزرﺳﺎنی (Update)

      9.18. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻣﺠﺪد Reschedule)

      9.19. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﺮانی

      9.20. درﺻﺪ وزنی (Weight Factor)

   10. تهیه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي

      10.1. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی کلی

      10.2. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی تفصیلی

      10.3. تهیه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی تفصیلی

   11. ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه

      11.1. ﭘﺎیش و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزي

      11.2. تعیین دوره ﻛﻨﺘﺮل

      11.3. درﺻﺪ پیشرﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﭘﺮوژه

      11.4. درﺻﺪ پیشرﻓﺖ واقعی ﭘﺮوژه

      11.5. ﻣﻘﺎیسه پیشرﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ واقعی

      11.6. ﺑﻪ روزرﺳﺎنی ﻓﻌﺎلیت ﻫﺎی ﭘﺮوژه

      11.7. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﺮانی

      11.8. تغییر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (Re Plan)

      11.9. اﻗﺪاﻣﺎت پیشگیراﻧﻪ و اﺻﻼحی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از تهیه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﺮانی یا تغییر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   1. تنظیم صورتجلسات پیشرفت بخش مهندسی بر عهده پیمانکار و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

   2. تنظیم صورتجلسات پیشرفت بخش تامین کالا بر عهده پیمانکار و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

   3. تنظیم صورتجلسات پیشرفت بخش اجرا و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

   4. بررسی و تایید صورتجلسات پیشرفت بخش مهندسی بر عهده پیمانکار و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط مشاور

   5. بررسی و تایید صورتجلسات پیشرفت تامین کالا بر عهده پیمانکار و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط مشاور

   6. بررسی و تایید صورتجلسات پیشرفت بخش اجرا و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط مشاور

   7. تنظیم صورت وضعیت

      7.1. تنظیم PMS بخش مهندسی بر عهده پیمانکار تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

      7.2. تنظیم PMS بخش تامین کالا بر عهده پیمانکار تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

      7.3. تنظیم PMS بخش اجرا تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

      7.4. تنظیم خلاصه مالی تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

      7.5 شماره گذاری برای صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

      7.6. پیوست صورتجلسات بررسی و تایید شده توسط مشاور پیشرفت بخش مهندسی بر عهده پیمانکار و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار

      7.7. پیوست صورتجلسات بررسی و تایید شده توسط مشاور پیشرفت بخش تامین کالا بر عهده پیمانکار و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار

      7.8. پیوست صورتجلسات بررسی و تایید شده توسط مشاور پیشرفت بخش اجرا و منابع مورد استفاده پیمانکار در این بخش تا پایان دوره زمانی ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار

      7.9. تکثیر نسخ صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار

      7.10. مهر و امضای نسخ صورت وضعیت موقت توسط پرسنل مجاز پیمانکار

      7.11. تحویل نسخ صورت وضعیت موقت پیمانکار به مشاور جهت بررسی و تایید

   8. بررسی و تایید نسخ صورت وضعیت موقت پیمانکار توسط مشاور

      8.1. بررسی و اعمال نقطه نظرات مشاور در خصوص PMS بخشهای مختلف کار صورت وضعیت موقت دریافتی از پیمانکار

      8.2. بررسی و اعمال نقطه نظرات مشاور در خصوص خلاصه مالی صورت وضعیت موقت دریافتی از پیمانکار

      8.3. ابلاغ نقطه نظرات مشاور در خصوص صورت وضعیت موقت دریافتی به پیمانکار جهت استعلام دفاعیات پیمانکار

      8.4. دریافت دفاعیات پیمانکار و بررسی و اعمال نقطه نظرات مشاور در خصوص PMS بخشهای مختلف کار صورت وضعیت موقت دریافتی از پیمانکار

      8.5. بررسی و اعمال نقطه نظرات مشاور در خصوص خلاصه مالی صورت وضعیت موقت براساس دفاعیات پیمانکار دریافتی از پیمانکار

      8.6. تحویل نسخ صورت وضعیت موقت بررسی و تایید شده مشاور به کارفرما

   9. محاسبه و پرداخت مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت موقت بررسی و تایید شده مشاور توسط کارفرما به پیمانکار

      9.1. محاسبه کسورات صورت وضعیت موقت بررسی و تایید شده مشاور جهت تعیین مبلغ قابل پرداخت توسط کارفرما

      9.2. تنظیم و تایید مدارک پرداخت مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت موقت بررسی و تایید شده مشاور توسط کارفرما

      9.3. ابلاغ مدارک پرداخت مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت موقت بررسی و تایید شده مشاور توسط کارفرما به پیمانکار

      9.4. دریافت مدارک پرداخت مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت موقت ابلاغی کارفرما توسط پیمانکار

      9.5. دریافت مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت موقت ابلاغی کارفرما توسط پیمانکار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تاریخ گزارش روانه

   - شماره گزارش روزانه

   - فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه

   - وضعیت هواشناسی

   - مشکلات و موانع

   - سوانح HSE

   - WPA قرارداد

   - فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم

   - فهرست تجهیزات و ماشین آلات

   - فهرست متریال وارده به کارگاه

   - برنامه فعالیتهای روز بعد

   - تصاویر فعالیتهای اجرا شده روزانه

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تاریخ گزارش هفتگی

   - شماره گزارش هفتگی

   - معرفی پروژه

   - محل اجرای پروژه

   - وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه

   - نمودارهای دایره ای توصیفی بخشهای پروژه

   - نمودار پیشرفت فیزیکی هفتگی پروژه

   - PMS هفتگی پروژه

   - WPA هفتگی پروژه

   - فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم روزهای هفته

   - فهرست تجهیزات و ماشین آلات روزهای هفته

   - فهرست متریال وارده به کارگاه روزهای هفته

   - وضعیت اکشن پلن فعالیتهای هفته

   - برنامه زمانبندی به روز شده هفتگی

   - اکشن پلن فعالیتهای هفته بعد

   - شماتیک پلن فعالیتهای هفته بعد

   - سوانح HSE روزهای هفته

   - مشکلات و موانع روزهای هفته

   - وضعیت هواشناسی روزهای هفته

   - گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن روزهای هفته

   - وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - وضعیت نامه های مبادله شده

   - وضعیت بندهای صورتجلسات امضا شده

   - وضعیت پرسشهای فنی مبادله شده

   - وضعیت مجوزکارهای درخواستی پیمانکار

   - وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - تصاویر فعالیتهای اجرا شده هفتگی

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تاریخ گزارش ماهانه

   - شماره گزارش ماهانه

   - معرفی پروژه

   - محل اجرای پروژه

   - وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه

   - نمودارهای دایره ای توصیفی بخشهای پروژه

   - نمودار پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه

   - PMS ماهانه پروژه

   - WPA ماهانه پروژه

   - جدول وضعیت صورت وضعیتهای موقت پروژه

   - فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم روزهای ماه

   - فهرست تجهیزات و ماشین آلات روزهای ماه

   - فهرست متریال وارده به کارگاه روزهای ماه

   - وضعیت اکشن پلن فعالیتهای ماه

   - برنامه زمانبندی به روز شده ماهانه

   - اکشن پلن فعالیتهای ماه بعد

   - شماتیک پلن فعالیتهای ماه بعد

   - سوانح HSE روزهای ماه

   - مشکلات و موانع روزهای ماه

   - وضعیت هواشناسی روزهای ماه

   - گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن روزهای ماه

   - وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - وضعیت نامه های مبادله شده

   - وضعیت بندهای صورتجلسات امضا شده

   - وضعیت پرسشهای فنی مبادله شده

   - وضعیت مجوزکارهای درخواستی پیمانکار

   - وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - آنالیز تاخیرات مجاز به روز شده ماهانه

   - تصاویر فعالیتهای اجرا شده ماهانه

   ب- فرآيندهاي کنترل پروژه:

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تعیین مدت مهلت پیمانکار جهت پاسخگویی به نامه های مشاور/کارفرما

   - تعیین مدت مهلت مشاور/کارفرما جهت پاسخگویی به نامه های پیمانکار

   - ایجاد فایل اطلاعات نامه های مبادله شده

   - به روز نمودن وضعیت نامه های مبادله شده به صورت روزانه

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - ایجاد فایل اطلاعات بندهاي صورتجلسات داخلي و صورتجلسات با مشاور/کارفرما

   - به روز نمودن وضعیت بندهاي صورتجلسات داخلي و صورتجلسات با مشاور/کارفرما به صورت روزانه

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - ایجاد فایل اطلاعات پرسشهای فنی مبادله شده

   - به روز نمودن وضعیت پرسشهای فنی مبادله شده

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - ایجاد فایل اطلاعات مجوزکارهای درخواستی پیمانکار

   - به روز نمودن وضعیت مجوزکارهای درخواستی پیمانکار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - ایجاد فایل اطلاعات دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - به روز نمودن وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - ایجاد فایل اطلاعات

   - به روز نمودن وضعیت

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - ایجاد فایل فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل وضعیت هواشناسی گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل مشکلات و موانع گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل سوانح HSE گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل WPA گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل فهرست تجهیزات و ماشین آلات گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل فهرست متریال وارده به کارگاه گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل تصاویر فعالیتهای اجرا شده گزارشهای روزانه

   - ایجاد فایل گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - به روز نمودن روزانه فایلهای فوق

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - سوانح HSE روزهای هفته براساس شیت گزارشهای روزانه

   - مشکلات و موانع هفتگی براساس شیت گزارشهای روزانه

   - وضعیت هواشناسی هفتگی براساس شیت گزارشهای روزانه

   - گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن هفتگی براساس شیت فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه گزارشهای روزانه

   - فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم هفتگی براساس شیت گزارشهای روزانه

   - فهرست تجهیزات و ماشین آلات هفتگی براساس شیت گزارشهای روزانه

   - فهرست متریال وارده به کارگاه هفتگی براساس شیت گزارشهای روزانه

   - WPA هفتگی پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - PMS هفتگی پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - نمودار پیشرفت فیزیکی هفتگی پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه براساس شیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه براساس شیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - وضعیت نامه های مبادله شده براساس شیت بانک اطلاعات نامه هاي مبادله شده

   - وضعیت بندهای صورتجلسات امضا شده براساس شیت بانک اطلاعات بندهاي صورتجلسات داخلي و صورتجلسات با مشاور/کارفرما

   - وضعیت پرسشهای فنی مبادله شده براساس شیت بانک اطلاعات پرسشهای فنی مبادله شده

   - وضعیت مجوزکارهای درخواستی پیمانکار براساس شیت بانک اطلاعات

   - وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما براساس شیت بانک اطلاعات دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - تصاویر فعالیتهای اجرا شده هفتگی براساس شیت تصاویر فعالیتهای اجرا شده گزارشهای روزانه

   - به روز نمودن هفتگی فایلهای فوق

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - سوانح HSE روزهای ماه براساس شیت گزارشهای روزانه

   - مشکلات و موانع ماهانه براساس شیت گزارشهای روزانه

   - وضعیت هواشناسی ماهانه براساس شیت گزارشهای روزانه

   - گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن ماهانه براساس شیت فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه گزارشهای روزانه

   - فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم ماهانه براساس شیت گزارشهای روزانه

   - فهرست تجهیزات و ماشین آلات ماهانه براساس شیت گزارشهای روزانه

   - فهرست متریال وارده به کارگاه ماهانه براساس شیت گزارشهای روزانه

   - WPA ماهانه پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - PMS ماهانه پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - نمودار پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه براساس شیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه براساس شیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - وضعیت نامه های مبادله شده براساس شیت بانک اطلاعات نامه هاي مبادله شده

   - وضعیت بندهای صورتجلسات امضا شده براساس شیت بانک اطلاعات بندهاي صورتجلسات داخلي و صورتجلسات با مشاور/کارفرما

   - وضعیت پرسشهای فنی مبادله شده براساس شیت بانک اطلاعات پرسشهای فنی مبادله شده

   - وضعیت مجوزکارهای درخواستی پیمانکار براساس شیت بانک اطلاعات

   - وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما براساس شیت بانک اطلاعات دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - تصاویر فعالیتهای اجرا شده ماهانه براساس شیت تصاویر فعالیتهای اجرا شده گزارشهای روزانه

   - به روز نمودن ماهانه فایلهای فوق

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - WPA ماهانه پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - PMS ماهانه پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - نمودار پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه براساس شیت WPA گزارشهای روزانه

   - به روز نمودن ماهانه فایلهای فوق

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - درج اطلاعات تاریخ گزارش روانه

   - درج اطلاعات شماره گزارش روزانه

   - گردآوری و درج اطلاعات فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه

   - گردآوری و درج اطلاعات وضعیت هواشناسی

   - گردآوری و درج اطلاعات مشکلات و موانع

   - گردآوری و درج اطلاعات سوانح HSE

   - گردآوری و درج اطلاعات WPA قرارداد

   - گردآوری و درج اطلاعات فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم

   - گردآوری و درج اطلاعات فهرست تجهیزات و ماشین آلات

   - گردآوری و درج اطلاعات فهرست متریال وارده به کارگاه

   - گردآوری و درج اطلاعات برنامه فعالیتهای روز بعد

   - گردآوری و درج اطلاعات تصاویر فعالیتهای اجرا شده روزانه

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - درج اطلاعات تاریخ گزارش هفتگی

   - درج اطلاعات شماره گزارش هفتگی

   - گردآوری و درج اطلاعات معرفی پروژه

   - گردآوری و درج اطلاعات محل اجرای پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه و درج اطلاعات در بخش وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه

   - گردآوری و درج اطلاعات نمودارهای دایره ای توصیفی بخشهای پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی نمودار پیشرفت فیزیکی هفتگی پروژه و درج اطلاعات در بخش نمودار پیشرفت فیزیکی هفتگی پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی PMS گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش PMS هفتگی پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی WPA گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش WPA هفتگی پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم و درج اطلاعات در بخش فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم روزهای هفته

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی فهرست نجهیزات و ماشین آلات و درج اطلاعات در بخش فهرست تجهیزات و ماشین آلات روزهای هفته

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی فهرست متریال وارده به کارگاه و درج اطلاعات در بخش فهرست متریال وارده به کارگاه روزهای هفته

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی WPA گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش وضعیت اکشن پلن فعالیتهای هفته

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی WPA گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش برنامه زمانبندی به روز شده هفتگی

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی WPA گزارشهای روزانه و همچنین برنامه زمانبندی به روز شده و درج اطلاعات در بخش اکشن پلن فعالیتهای هفته بعد

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی WPA گزارشهای روزانه و همچنین برنامه زمانبندی به روز شده و درج اطلاعات در بخش شماتیک پلن فعالیتهای هفته بعد

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی و درج اطلاعات در بخش سوانح HSE روزهای هفته

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی مشکلات و موانع و درج اطلاعات در بخش مشکلات و موانع روزهای هفته

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی وضعیت هواشناسی و درج اطلاعات در بخش وضعیت هواشناسی روزهای هفته

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه و درج اطلاعات در بخش گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه روزهای هفته

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه و درج اطلاعات در بخش وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی بانک اطلاعات نامه های مبادله شده و درج اطلاعات در بخش وضعیت نامه های مبادله شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی بانک اطلاعات بندهاي صورتجلسات داخلي و صورتجلسات با مشاور/کارفرما و درج اطلاعات در بخش وضعیت بندهای صورتجلسات امضا شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی بانک اطلاعات پرسشهای فنی مبادله شده و درج اطلاعات در بخش وضعیت پرسشهای فنی مبادله شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی بانک اطلاعات مجوزکارهای درخواستی پیمانکار و درج اطلاعات در بخش وضعیت مجوزکارهای درخواستی پیمانکار

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی بانک اطلاعات دستورکارهای مشاور/کارفرما و درج اطلاعات در بخش وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای هفتگی تصاویر فعالیتهای اجرا شده گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش تصاویر فعالیتهای اجرا شده هفتگی

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - درج اطلاعات تاریخ گزارش ماهانه

   - درج اطلاعات شماره گزارش ماهانه

   - گردآوری و درج اطلاعات معرفی پروژه

   - گردآوری و درج اطلاعات محل اجرای پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه و درج اطلاعات در بخش وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه

   - گردآوری و درج اطلاعات نمودارهای دایره ای توصیفی بخشهای پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه نمودار پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه و درج اطلاعات در بخش نمودار پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه PMS گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش PMS ماهانه پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه WPA گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش WPA ماهانه پروژه

   - گردآوری و درج اطلاعات جدول وضعیت صورت وضعیتهای موقت پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه فهرست تجهیزات و ماشین آلات گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش فهرست تجهیزات و ماشین آلات روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه فهرست متریال وارده به کارگاه گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش فهرست متریال وارده به کارگاه روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه WPA گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش وضعیت اکشن پلن فعالیتهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه WPA گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش برنامه زمانبندی به روز شده ماهانه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه WPA گزارشهای روزانه و همچنین برنامه زمانبندی به روز شده و درج اطلاعات در بخش اکشن پلن فعالیتهای ماه بعد

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه WPA گزارشهای روزانه و همچنین برنامه زمانبندی به روز شده و درج اطلاعات در بخش شماتیک پلن فعالیتهای ماه بعد

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه سوانح HSE گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش سوانح HSE روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه مشکلات و موانع گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش مشکلات و موانع روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه وضعیت هواشناسی گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش وضعیت هواشناسی روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه و درج اطلاعات در بخش وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات نامه های مبادله شده و درج اطلاعات در بخش وضعیت نامه های مبادله شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات بندهاي صورتجلسات داخلي و صورتجلسات با مشاور/کارفرما و درج اطلاعات در بخش وضعیت بندهای صورتجلسات امضا شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات پرسشهای فنی مبادله شده و درج اطلاعات در بخش وضعیت پرسشهای فنی مبادله شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات مجوزکارهای درخواستی پیمانکار و درج اطلاعات در بخش وضعیت مجوزکارهای درخواستی پیمانکار

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات دستورکارهای مشاور/کارفرما و درج اطلاعات در بخش وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - گردآوری و درج اطلاعات آنالیز تاخیرات مجاز به روز شده ماهانه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه تصاویر فعالیتهای اجرا شده گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش تصاویر فعالیتهای اجرا شده ماهانه

   ج- فرآيندهاي پاياني:

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - درج اطلاعات تاریخ گزارش

   - درج اطلاعات شماره گزارش

   - گردآوری و درج اطلاعات معرفی پروژه

   - گردآوری و درج اطلاعات محل اجرای پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه و درج اطلاعات در بخش وضعیت مایل استونهای قراردادی پروژه

   - گردآوری و درج اطلاعات نمودارهای دایره ای توصیفی بخشهای پروژه

   - گردآوری و درج اطلاعات آنالیز تاخیرات مجاز به روز شده ماهانه

   - گردآوری و درج اطلاعات جدول وضعیت صورت وضعیتهای موقت پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه سوانح HSE گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش سوانح HSE روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه مشکلات و موانع گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش مشکلات و موانع روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه وضعیت هواشناسی گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش وضعیت هواشناسی روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش گزارش فعال/نیمه فعال/غیرفعال بودن کارگاه روزهای ماه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه و درج اطلاعات در بخش وضعیت گزارش تفصیلی مایل استونهای پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات نامه های مبادله شده و درج اطلاعات در بخش وضعیت نامه های مبادله شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات بندهاي صورتجلسات داخلي و صورتجلسات با مشاور/کارفرما و درج اطلاعات در بخش وضعیت بندهای صورتجلسات امضا شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات پرسشهای فنی مبادله شده و درج اطلاعات در بخش وضعیت پرسشهای فنی مبادله شده

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات مجوزکارهای درخواستی پیمانکار و درج اطلاعات در بخش وضعیت مجوزکارهای درخواستی پیمانکار

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات دستورکارهای مشاور/کارفرما و درج اطلاعات در بخش وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه WPA گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش برنامه زمانبندی به روز شده ماهانه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه نمودار پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه و درج اطلاعات در بخش نمودار پیشرفت فیزیکی ماهانه پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه PMS گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش PMS ماهانه پروژه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه WPA گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش WPA ماهانه پروژه

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - درج اطلاعات تاریخ گزارش

   - درج اطلاعات شماره گزارش

   - تعیین هزینه مورد ادعای پیمانکار براساس هزینه اضافه کاری ها و تغییرکارها و همچنین اتلاف منابع پیمانکاردر دوره اولیه/پایه و دوره تاخیرات مجاز پییمانکار

   - تعیین هزینه انحراف منابع موردنیاز جهت اجرای محدوده کار اولیه/پایه قرارداد و دستورکارهای مشاور/کارفرما از تعیین میزان منابع مدت اولیه و دوره تاخیرات مجاز پیمانکار

   - تعیین انحراف منابع موردنیاز جهت اجرای محدوده کار اولیه/پایه قرارداد و دستورکارهای مشاور/کارفرما از تعیین میزان منابع مدت اولیه و دوره تاخیرات مجاز پیمانکار

   - تعیین میزان منابع مدت اولیه و دوره تاخیرات مجاز پیمانکار

   - تعیین میزان منابع دوره تاخیرات غیرمجاز پیمانکار

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه فهرست متریال وارده به کارگاه گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش فهرست متریال وارده به کارگاه

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش فهرست نیروی انسانی مستقیم /غیرمستقیم

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه فهرست تجهیزات و ماشین آلات گزارشهای روزانه و درج اطلاعات در بخش فهرست تجهیزات و ماشین آلات

   - گردآوری اطلاعات از فایل پشتیبان گزارشهای ماهانه بانک اطلاعات دستورکارهای مشاور/کارفرما و درج اطلاعات در بخش وضعیت دستورکارها و دستورتغییرکارهای مشاور/کارفرما

   - گردآوری اطلاعات آنالیز منابع مورد نیاز و هزینه و مدت اجرای دستورکارهای مشاور/کارفرما

   - گردآوری اطلاعات آنالیز منابع مورد نیاز و هزینه براساس آنالیز اولیه/پایه قرارداد

مشاوره در زمينه طراحي وب سايت:

در اين حوزه امکان همکاري در زمينه طراحي موارد ذيل را دارم:

   الف- وب سايتهاي استاتيک:

   - تنظيم صفخات وب سایت

   - تنظيم صفخات مقالات

   - تنظيم فايل CSS انواع منو

   - تنظيم فايل CSS نمايش خودکار تصاوير

   - تنظيم فايل CSS نمايش خودرکار فيلم تمام صفحه پس زمينه

   - تنظيم فايل CSS کلیدهای پخش/خاموش و کم/زیاد کردن صدا و توقف/شروع مجدد و جلو/عقب بردن فيلم

   - تنظيم فايل CSS نمايش خودکار آگهي حاوي تصوير

   - تنظيم فايل JS انواع منو

   - تنظيم فايل JS نمايش خودکار تصاوير

   - تنظيم فايل JS نمايش خودکار فيلم تمام صفحه پس زمينه

   - تنظيم فايل JS کلیدهای پخش/خاموش و کم/زیاد کردن صدا و توقف/شروع مجدد و جلو/عقب بردن فيلم

   - تنظيم فايل JS نمايش خودکار آگهي حاوي تصوير

   - تنظيم فايل JS انواع نمودار

   ب- وب سايتهاي ديناميک شامل بانکهاي اطلاعاتي:

   - تنظيم فايل PHP فهارست بهاي واحد پايه نظام فني و اجرايي

   - تنظيم فايل PHP فهارست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي

   - تنظيم فايل PHP نمونه قراردادهاي پيمانکاري

   - تنظيم فايل PHP گزارشهاي هفتگي قيمتهاي محصولات پتروشيمي

   - تنظيم فايل PHP گزارشهاي روزانه کرونا

   - تنظيم فايل PHP گزارشهاي هفتگي کرونا

   - تنظيم فايل PHP گزارشهاي ماهانه گرونا

   - تنظيم فايل PHP وب لاگ

   - تنظيم فايل PHP ارسال ايميل براساس اطلاعات وارد شده در فرم تماس با ما

   - تنظيم فايل PHP بازديد کنندگان از وب سايت

   - تنظيم فايل MY SQL فهارست بهاي واحد پايه نظام فني و اجرايي

   - تنظيم فايل MY SQL فهارست بهاي اختصاصي تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي

   - تنظيم فايل MY SQL نمونه قراردادهاي پيمانکاري

   - تنظيم فايل MY SQL گزارشهاي هفتگي قيمتهاي محصولات پتروشيمي

   - تنظيم فايل MY SQL گزارشهاي روزانه کرونا

   - تنظيم فايل MY SQL وب لاگ

   - تنظيم فايل MY SQL بازديد کنندگان از وب سايت

با سپاس از التفاتتان

ارادتمندان نادر آرميان


© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان می باشد!