+989193943760

سوره النشراح قران کریم

mail@naderarmian.ir

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
00:00 / 00:00
برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

تعریف پروژه و مقاهیم ...

آنالیز تاخیرات پروژه های عمرانی

آنالیز تاخیرات پروژه های عمرانی

عوامل موثر در تاخیرات ...

دعاوی خسارت قراردادهای پیمانکاری

دعاوی خسارت قراردادهای پیمانکاری

اطلاعات عمومی در باره ...

مشاوره امور قراردادها

مشاوره امور قراردادها

خدمات مشاوره در حوزه ...

خدمات تامین کالا

خدمات تامین کالا

خدمات تامین کالا و تجهیزات ...

عضویت در وندورلیست

عضویت در وندورلیست

مشاور در حوزه عضویت در ...

مشاوره اخذ گواهینامه های ایزو

مشاوره اخذ گواهینامه های ایزو

خدمات مشاوره در زمینه اخذ ...

وب سایت

وب سایت

خدمات طراحی وب سایت ...

در باره من:

باسلام و عرض ادب و احترام خدمت شما استاد ارجمند

حوزه هاي که بنده در زمينه آنها مهارت و آمادگي همکاري دارم، به قرار زير هستند:

خدمات مديريت پروژه:

در اين حوزه امکان همکاري در تنظيم و ارائه مدارک ذيل را دارم:

   الف- فرآيندهاي برنامه ريزي:

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - مشخصات قرارداد

   - نمودارهاي توصيفي قرارداد

   - شرح محدوده قرارداد

   - شرح خدمات تجهيز كارگاه

   - جدول تفکيک مبالغ پيمان براي بخشهاي مختلف کار CBS

   - جدول فهرست مقادير کار BOQ

   - ساختار شکست کار قرارداد

   - برنامه زمانبندي قرارداد

   - نمودار پيشرفت قيزيکي برنامه زمانبندي قرارداد

   - جريان نقدينگي برنامه زمانبندي قرارداد

   - فهرست تجهيزات لازم براي قرارداد

   - نيروي انساني لازم براي قرارداد

   - نمودار سازمان عملياتي

   - فهرست فروشندگان تاييد شده

   - ليست نقشه ها و مدارك نهايي

   - کدها و استانداردهاي مورد استفاده

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تعيين ديسيپلينهاي قرارداد براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين بخشهاي نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - تنظيم جدول خلاصه احجام فعاليتهاي نواحي کار

   - تنظيم جدول خلاصه احجام فعاليتها

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد منابع مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار با توجه به آناليز فهارست بهاي پايه سازمان مديريت و برنامه ريزي

   - تنظيم جدول خلاصه منابع مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي نواحي کار

   - تنظيم جدول منابع مورد نياز جهت اجراي خلاصه احجام فعاليتها

   - برآورد مقدار متوسط کارکرد ساعتي تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها با توجه به آناليز فهارست بهاي پايه سازمان مديريت و برنامه ريزي (براساس حاصل تقسيم عدد يک بر حاصل تقسيم مجموع نفرساعت کارد منابع انساني موردنياز جهت اجراي هر واحد از کار بر تعداد نفرات هر تيم کاري)

   - برآورد مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها با توجه به آناليز فهارست بهاي پايه سازمان مديريت و برنامه ريزي

   - برآورد مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار با توجه به آناليز فهارست بهاي پايه سازمان مديريت و برنامه ريزي

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم متوسط مقدار متوسط کارکرد ساعتي تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم متوسط مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود متوسط مقدار متوسط کارکرد ساعتي تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود متوسط مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود و مقدار نيروي انساني متوسط مقدار متوسط کارکرد ساعتي تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود و مقدار نيروي انساني متوسط مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتها

   - برآورد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم و سود و مقدار نيروي انساني مقدار ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز جهت اجراي احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تعيين ساعات کارکرد روزانه تقويم قرارداد

   - تعيين تيمهاي کاري مورد نياز قرارداد

   - تعيين هزينه (ممستقيم و غيرمستقيم و سود) ساعت کارکرد تيمهاي کاري مورد نياز قرارداد

   - تعيين مايل استونهاي شروع و پايان کار قرارداد

   - تعيين ديسيپلينهاي قرارداد براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين بخشهاي نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس نقشه ها و مدارک فني قرارداد

   - تعيين ارتباط بين فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - تخصيص مدت فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار (براساس حاصل تقسيم مقدار بر آورد کل مقدار هر فعالبت بر ميزان متوسط کارکرد ساعتي هر تيم کاري)

   - درصورت بيشتر بودن مدت اجراي برنامه از مدت قرارداد گاهش مدت تخصيص داده شده به فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار از طريق افزايش تعداد تيمهاي کاري در مورد فعاليتهايي که به دليل شرايط اجراي فعاليت امکان افزايش تيمهاي آنها وجود دارد تا جايي که زمان اجراي فعاليتهاي برنامه مساوي يا کمتر از مذت قرارداد شود.(براساس حاصل تقسيم مقدار بر آورد کل مقدار هر فعالبت بر حاصل ضرب ميزان متوسط کارکرد ساعتي هر تيم کاري در تعداد تيمهاي کاري مورد نظر)

   - تخصيص تيم کاري متناسب با مقدار در نظر گرفته شده در مرحله قبل به هر يک از فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - تعيين مهلت متوسط جهت شروع فعاليت پس از تحقق تعهدات مشاور و کارفرما و طرفهاي ديگر موثر بر اجراي فعاليتهاي قرارداد

   - تعيين فهرست تعهدات مشاور و کارفرما و طرفهاي ديگر موثر بر اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - تخصيص تاريخ پيش بيني شده تحقق تعهدات مشاور و کارفرما و طرفهاي ديگر موثر بر اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مهلت متوسط تعيين شده

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - براورد هزينه هفتگي اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي ديسيپلينهاي قرارداد براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - تنظيم نمودار S-CURVE باتوجه به مجموع هزينه هفتگي اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه ديسيپلينهاي قرارداد براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - تنظيم نمودار S-CURVE باتوجه به مجموع هزينه ماهانه اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   - براورد هزينه هفتگي اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه هفتگي ديسيپلينهاي قرارداد براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - تنظيم جدول CASEFLOW باتوجه به مجموع هزينه هفتگي اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - براورد هزينه ماهانه ديسيپلينهاي قرارداد براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - تنظيم جدول CASEFLOW باتوجه به مجموع هزينه ماهانه اجراي فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار براساس مقدار کارکرد پيش بيني شده در برنامه زمانبندي تفضيلي BASELINE

   - درج ستونهاي مقدار کارکرد تا پايان دوره قبل و مقدار کارکرد در اين دوره و مقدار کارکرد تا پايان اين دوره پس از ستون برآورد احجام فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - درج ستونهاي درصد پيشرفت اجراي فعاليت تا پايان دوره قبل (براساس حاصل تقسيم مقدار کارکرد تا پايان دوره قبل بر مقدار برآورد فعاليت) و درصد پيشرفت اجراي فعاليت در اين دوره (براساس حاصل تقسيم مقدار کارکرد اين دوره بر مقدار برآورد فعاليت) و درصد پيشرفت اجراي فعاليت تا پايان اين دوره (براساس حاصل تقسيم مقدار کارکرد تا پايان اين دوره بر مقدار برآورد فعاليت) پس از ستون برآورد ارزش وزني WF و درصد ارز مقداري WV فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

   - درج ستونهاي درصد پيشرفت تجمعي اجراي فعاليت تا پايان ماه قبل و درصد پيشرفت اجراي فعاليت در اين ماه و درصد پيشرفت تجمعي اجراي فعاليت تا پايان اين ماه براساس گزارش WPA ماهانه تاييد شده توسط مشاور/کارفرما پس از ستون برآورد ارزش وزني WF و درصد ارز مقداري WV فعاليتهاي بخشهاي نواحي کار

این گزارش حاوي مطالب ذيل است:

   بخش 1. کليات

      1.1. هدف

      1.2. تعاريف

      1.3. معرفي پروژه

      1.4. شرح کار پيمانکار

      1.5. آدرس ها و امضاء کنندگان مجاز

      1.6. انواع مکاتبات

         1.6.1. نامه

         1.6.2. صورتجلسه

         1.6.3. ترانسميتال

         1.6.4. ايميل ، نمابرو تلفن

         1.6.5. حاشيه نويسي

         1.6.6. فرم تغيير کارها

         1.6.7. HOLD LIST

      1.7. زبان پروژه

      1.8. نحوه ارسال مکاتبات

      1.9. شماره گذاري مکاتبات و مدارک غير فني

      1.10. شماره گذاري مدارک فني

      1.11. طبقه بندي اسناد و مدارک فني

      1.12. نحوه بازبيني مدارک پروژه

      1.13. تغييرات کار مهندسي

      1.14. تعداد نسخ مدارک و اسناد

   بخش 2. نمودار سازماني

      2-1. نمودار سازماني نفرات کليدي پيمانکار

   بخش 3. مهندسي

      3.1. کليات

      3.2. سيستم اندازه گيري

      3.3. نحوه ارسال مدارک

      3.4. شماره گذاري مدارک

   بخش 4. برنامه ريزي و کنترل پروژه

      4.1. روش برنامه ريزي و کنترل پروژه

         4.1.1. شرح عمليات

         4.1.2. ساختار شکست پروژه (W.B.S)

         4.1.3. روش محاسبه پيشرفت کار پروژه(PMS)