+989193943760

سوره النشراح قران کریم

mail@naderarmian.ir

کلیاتی در خصوص ادعا در انواع قراردادهای مربوط به پروژه های عمرانی

کلیاتی در خصوص ادعا در انواع قراردادهای مربوط به پروژه های عمرانی

تعریف ادعا (Claim):

ادعا در لغت به معنی مطالبه، نزاع و دادخواهی است. ادعا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، به عبارت دیگر دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، انجام می‌گیرد.

در هر نوع قرارداد و اسناد منضم به آن ابهاماتی وجود دارد که محل ادعا را برای طرفین پیمان ایجاد مینماید. این ابهامات منجر به بروز اختلافات مابین کارفرما و پیمانکار خواهد شد. ادعا ابزاری برای اثبات حقی جهت جبران هزینه یا زمان تحمیل شده خارج از قصور هر یک از طرفین دعوا میباشد.

موافق با توسعه استاندارد جهانی مدیریت پروژه Extension of PMBOK مدیریت ادعا مشتمل بر چهار فرایند وبه شرح زیر است:

   • شناسایی ادعا (Claim Identification)

   • کمی کردن ادعا (Claim Quantification)

   • ممانعت از ادعا (Claim Prevention)

   • راه‌حل یا توافق ادعا (Claim Resolution)

با آنالیز موضوع و به جهت تأمین نیازهای طرفین قرارداد، می‌توان فرایندهای فوق الذکر را با برنامه ریزی برای کلیم (Claim)، تکمیل تر نمود.

در حوزه پروژه های عمرانی می‌توان ادعا (Claim) را به شرح زیر توصیف نمود:

درخواست به انضمام تمامی مستندات، به منظور دریافت هر گونه هزینه، مازاد بر موارد پیش بینی شده درقرارداد و یا تحقق سایر شرایط.

دسته‌بندی موارد ادعا در قراردادهای مربوط به پروژه های عمرانی:

برخی از دلایلی که منجر به ادعا می‌شوند شامل موارد زیر و نه محدود به آن‌ها می‌باشند:

   الف) چنانچه کارفرما دارای ضعف، ابهام و یا تردید در موارد ذیل باشد، پیمانکار علیه کارفرما ادعا می‌کند.

         • محدوده کاری در قرارداد شفاف نباشد.

         • کارفرما در تعهدات مالی خود تأخیر داشته باشد.

         • کارفرما در تصمیم‌گیری و پاسخ به مکاتبات و استعلامات کتبی پیمانکار تعلل نماید.

         • اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای قرارداد ناقص باشد.

         • اعمال تغییرات در محدوده کار و شرح خدمات پیمانکار

   ب) وقتی پیمانکار دارای ضعف، ابهام و تردید در موارد ذیل باشد، کارفرما علیه پیمانکار ادعا می‌کند.

         • افزایش زمان و هزینه پروژه

         • تغییر در سطح کیفی مفاد قرارداد

         • تغییر در محدوده کار

  منبع: وبسایت اصول مدیریت ادعا  

  https://www.naderarmian.ir/naProjectClaimReport.php/  


© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان (طراح وب سایت) می باشد!