+989193943760

سوره النشراح قران کریم

mail@naderarmian.ir

خدمات مشاور مدیریت در زمینه پیاده سازی استانداردهای ایزو

خدمات مشاور مدیریت در زمینه پیاده سازی استانداردهای ایزو

ISO مخفف International Organization For Standard (سازمان استاندارد جهانی) میباشد. از اهداف اصلی ISO تدوین استانداردهای مختلف درحوزه‌های خدماتی، تولیدی، اقتصادی، ساخت و ساز ... است. مشاوره ISO آیندی ست‌که مسیر روشنی رادر پیش‌روی متقاضیان دریافت گواهینامه ISO قرار میدهد. مشاور ISO مجرب این اطمینان رابه متقاضیان ISO میدهدکه گواهینامه ISO معتبر، مرتبط بازمینه فعالیت شان رادریافت کنند. گواهینامه‌های ISO مختلفی وجوددارد که‌برخی ازآنها عبارتنداز:

   • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

   • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

   • سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست OHSAS 18001

   • سیستم مدیریت صنایع غذایی ISO 22000

   • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

   • و ....

هرکدام ازاین ایزو ها الزامات و استانداردهای خاص خودشان رادارند. برخی‌از گواهینامه‌های ISOمانند سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001، سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست OHSAS 18001 راهرشرکتی باهر زمینه فعالیتی میتوانند اخذ کنند مخصوصا سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 که‌پایه و اساس سایر ایزوهاست.

مشاور ISO ضمن اینکه‌به معرفی و شرح هرکدام ازگواهینامه‌های فوق میپردازد، متقاضیان ISO راراهنمایی میکند که:

   • چه گواهینامه ای‌راازکجا دریافت کنند؟

   • مشاور ایزو بیان میکندکه‌برای دریافت ISO ازکجا و چگونه بایداقدام کرد؟

   • گواهینامه ISO معتبر چگونه قابل تشخیص است؟

   • آیا گواهینامهISO در سایتی ثبت و قابل پیگیری است؟

مشاور ISO به‌متقاضیان ISO میگوید کدام گواهینامه باتوجه به‌حوزه کاری و زمینه فعالیت متقاضیان ISO مناسب‌ است و چه گواهینامه ایزویی بایداخذ شود. مشاور ISO فازهای مختلف پیاده سازی سیستم های‌مدیریتی گوناگون رابه روشنی‌برای متقاضیان ISO بیان میکند. فازهایی ازقبیل شناخت مجموعه، آموزش پرسنل، اجرایی کردن مستندات موجود، انجام ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ازین دسته هستند. برای استقرار سیستم‌های مدیریتی بایدکارکنان و کارمندان آموزش ببینند و مستندات سیستم مدیریتی مورد نظر سازمان نظیر فرم‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه و تنظیم شوند. مشاورISO باتوجه به‌سازمان و اهدافش مستندات وروشهای اجرایی راتهیه میکند. این‌الزامات توسط مدیران و کارکنان اجرایی میشود و بدنبال آن ممیزی خارجی و ممیزی داخلی توسط افراد آموزش دیده انجام میشود. درنهایت زمانیکه شرکت گواهینامه دهنده ممیزی خارجی را انجام داد اقدام‌به صدور گواهینامه ISO میکند. مشاور ISO کمک میکند تاگواهینامه‌های معتبر را از گواهینامه‌های غیرمعتبر تشخیص دهیم. برای اخذ ISO ابتدا باید بدانیم کدام ISO برای‌ ما مناسب است و گواهینامه ISO رااز کدام مرجع بایددریافت نمود. مراجع صدور گواهینامه ایزو را Certify Body یا CB گویند. CB ها تحت نظر AB یا همان Accreditation Body کار میکنند وآنها را از نظر اعتبار مشخص و رده بندی میکنند. AB ها خود توسط انجمن بین المللی تحت عنوان IAF اعتبار دهی میشود. هرکشوری حداقل بایدیک AB دولتی داشته باشد. به‌عنوان مثال‌در ایران AB دولتی سازمان ملی تایید صلاحیت ایران NACI است. گواهینامه ای که‌از مرجع یا CB تحت نظرAB ،IAF ایی دریافت شود معتبرتراست. AB هایی که‌تحت نظر IAF هستند درسایت www.iaf.nu ثبت میشوند و قابل پیگیری هستند. مشاوره ایزو و انتخاب مشاور ایزو کاربلد بهترین راه برای کسب اطلاعات درست درزمینه گواهینامه های ISO میباشد.

نویسنده سرکار خانم مهندس ماجده آبکار

 منبع: مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران   

  https://naderarmian.ir/naConsructionContract.php/  


© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان (طراح وب سایت) می باشد!